���� ����

.......................................................... ..........................................................

اخبار سیاسی

مشکلات جامعه ما را از فرهنگی که بنیانگذار آن امام(ره) بود منحرف نکند

به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، جامعه روحانیت مبارز به مناسبت سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام‌خمینی(ره)‌ بیانیه‌ای صادر کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است: امام راحل با عمری که روزها و ساعت‌ها و لحظه‌هایش به مراقبه ...

مشکلات جامعه ما را از فرهنگی که بنیانگذار آن امام(ره) بود منحرف نکند

به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، جامعه روحانیت مبارز به مناسبت سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام‌خمینی(ره)‌ بیانیه‌ای صادر کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است: امام راحل با عمری که روزها و ساعت‌ها و لحظه‌هایش به مراقبه ...

مشکلات جامعه ما را از فرهنگی که بنیانگذار آن امام(ره) بود منحرف نکند

به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، جامعه روحانیت مبارز به مناسبت سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام‌خمینی(ره)‌ بیانیه‌ای صادر کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است: امام راحل با عمری که روزها و ساعت‌ها و لحظه‌هایش به مراقبه ...

مشکلات جامعه ما را از فرهنگی که بنیانگذار آن امام(ره) بود منحرف نکند

به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، جامعه روحانیت مبارز به مناسبت سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام‌خمینی(ره)‌ بیانیه‌ای صادر کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است: امام راحل با عمری که روزها و ساعت‌ها و لحظه‌هایش به مراقبه ...

مشکلات جامعه ما را از فرهنگی که بنیانگذار آن امام(ره) بود منحرف نکند

به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، جامعه روحانیت مبارز به مناسبت سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام‌خمینی(ره)‌ بیانیه‌ای صادر کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است: امام راحل با عمری که روزها و ساعت‌ها و لحظه‌هایش به مراقبه ...

مشکلات جامعه ما را از فرهنگی که بنیانگذار آن امام(ره) بود منحرف نکند

به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، جامعه روحانیت مبارز به مناسبت سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام‌خمینی(ره)‌ بیانیه‌ای صادر کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است: امام راحل با عمری که روزها و ساعت‌ها و لحظه‌هایش به مراقبه ...

مشکلات جامعه ما را از فرهنگی که بنیانگذار آن امام(ره) بود منحرف نکند

به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، جامعه روحانیت مبارز به مناسبت سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام‌خمینی(ره)‌ بیانیه‌ای صادر کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است: امام راحل با عمری که روزها و ساعت‌ها و لحظه‌هایش به مراقبه ...

مشکلات جامعه ما را از فرهنگی که بنیانگذار آن امام(ره) بود منحرف نکند

به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، جامعه روحانیت مبارز به مناسبت سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام‌خمینی(ره)‌ بیانیه‌ای صادر کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است: امام راحل با عمری که روزها و ساعت‌ها و لحظه‌هایش به مراقبه ...

مشکلات جامعه ما را از فرهنگی که بنیانگذار آن امام(ره) بود منحرف نکند

به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، جامعه روحانیت مبارز به مناسبت سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام‌خمینی(ره)‌ بیانیه‌ای صادر کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است: امام راحل با عمری که روزها و ساعت‌ها و لحظه‌هایش به مراقبه ...

مشکلات جامعه ما را از فرهنگی که بنیانگذار آن امام(ره) بود منحرف نکند

به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، جامعه روحانیت مبارز به مناسبت سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام‌خمینی(ره)‌ بیانیه‌ای صادر کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است: امام راحل با عمری که روزها و ساعت‌ها و لحظه‌هایش به مراقبه ...
error: Content is protected !!

.

Xclose